Рада Адвокатів Тернопільської Області - Основні нормативно-правові акти за березень 2020 року

Головна цитата

Основні нормативно-правові акти за березень 2020 року

Основні нормативно-правові акти за березень 2020 року

16:11 Пн 20.04.20 Автор : Рада адвокатів Тернопільської області 58 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

ПЕРЕЛІК основних нормативно-правових актів за березень 2020 року

 

 

1. ПОРЯДОК направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду

 

(затверджено Наказом  Міністерства охорони здоров’я від 28.02.2020 року №586, чинність з 13.03.2020 року).

 

Основні положення:

 

Направлення на отримання медичних послуг в стаціонарних умовах (далі - госпіталізація) здійснюється за наявності таких підстав:

1) гостре захворювання та/або стан, травма, опіки, відмороження, отруєння, загострення хронічного захворювання, що потребує оперативного лікування або цілодобового інтенсивного лікування чи спостереження;

2) потреба в стаціонарній паліативній допомозі;

3) ускладнений перебіг вагітності та пологи;

4) проведення протирецидивного курсу лікування чи медичної реабілітації, у разі неможливості надання відповідних послуг в амбулаторних умовах;

5) необхідність у застосуванні високоспеціалізованих, високотехнологічних методів діагностики та лікування, що не можуть проводитись в амбулаторних умовах;

6) переведення пацієнта, якого госпіталізовано до одного суб’єкта господарювання, на медичне обслуговування в стаціонарних умовах до іншого суб’єкта господарювання.

 

При зверненні за отриманням медичних послуг пацієнт (його законний представник) зобов’язаний повідомити особі, уповноваженій суб’єктом господарювання на реєстрацію звернень пацієнтів за отриманням послуг (далі - уповноважена особа), номер запису про направлення або надати запис про направлення в паперовій формі. Уповноважена особа суб’єкта господарювання повинна:

1) перевірити статус запису про направлення в системі;

2) повідомити пацієнту про наявність або відсутність можливості отримати медичне обслуговування за направленням у відповідного суб’єкта господарювання за програмою медичних гарантій;

3) узгодити з пацієнтом вибір лікаря, іншого медичного працівника суб’єкта господарювання, який буде надавати послуги за направленням за можливості такого вибору;

4) узгодити з пацієнтом дату та час, коли пацієнт може отримати послуги за направленням, крім випадків, передбачених пунктом 2 цього розділу.

 У випадку, коли неможливо визначити дату надання медичних послуг за направленням або якщо медична послуга може бути надана не раніше, ніж через один місяць з дати звернення, уповноважена особа повинна повідомити пацієнту орієнтовний строк очікування. Суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити пацієнта, зокрема, засобами телекомунікацій про дату та час прийому або госпіталізації в день призначення прийому, але не пізніше, ніж за три дні до такого прийому.

За одним направленням пацієнт має право очікувати на повідомлення про дату та час прийому або госпіталізації у різних суб’єктів господарювання. При цьому дата та час прийому або госпіталізації за направленням можуть бути зафіксовані тільки в одного суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний організувати в рамках свого закладу електронну чергу очікування з урахуванням необхідності забезпечення реалізації прав пацієнтів на доступ до медичної допомоги.

 

Медичні послуги за направленням не надаються у випадках, якщо:

1) суб’єкт господарювання не має права або можливості надавати відповідні послуги згідно із законодавством та ліцензією на право провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) пацієнт уже отримав послуги за цим направленням;

3) направлення є відкликаним ініціатором направлення;

4) закінчився строк дії направлення;

5) під час попереднього огляду пацієнта лікар встановив, що пацієнт не потребує надання медичних послуг за направленням або має медичні протипоказання до таких послуг;

6) пацієнт не надає згоду на медичне втручання для отримання послуги за направленням, крім випадків, коли відповідно до закону така згода не вимагається;

7) пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку суб’єкта господарювання, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.

 

 

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями

 

(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №203, чинність з 13.03.2020 року).

 

Основні положення:

 

Підставою для надання особі статусу учасника бойових дій можуть бути документи, які підтверджують виконання бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями, зокрема:

витяги з наказів про направлення (прибуття) у (з) відрядження для виконання бойового (службового) завдання;

витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (підсумкових, термінових та позатермінових), журналів бойових дій (оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;

рапорти командирів екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів) або командирів підрозділів про виконання завдання;

вахтові журнали;

польотні листи;

списки осіб, які перевозяться державним повітряним судном;

описи вантажів, які перевозяться державним повітряним судном;

документи об’єктивного контролю, фото-, відео- та звукозаписи, які містять достатні докази безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;

витяги з наказів про результати спеціальних (службових) розслідувань за фактами (наслідками) безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями;

витяги з наказів про результати спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

посвідчення про відрядження.

 

Командири (начальники) військових частин (органів, підрозділів), керівники установ, організацій та підприємств у місячний строк після виконання особою бойового (службового) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями зобов’язані подати на розгляд комісії документи, передбачені пунктом 4 цього Порядку.

У разі неподання командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу), керівником установи, організації та підприємства до комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, особи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, можуть самостійно звернутися до відповідної комісії.

Комісії вивчають документи, у разі потреби заслуховують пояснення осіб, стосовно яких вони подані, та в місячний строк із дня надходження документів приймають рішення щодо надання статусу учасника бойових дій або відмови в наданні такого статусу.

У разі виявлення розбіжностей або неточностей у наданих документах комісії повертають їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, організацій та підприємств або особі разом з обґрунтованою письмовою відповіддю з метою подальшого доопрацювання.

Комісії інформують у місячний строк Мінветеранів про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком.

Комісії подають на розгляд міжвідомчої комісії документи із спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

Міжвідомча комісія розглядає документи, надіслані комісіями, та в разі потреби уточнює інформацію про осіб, стосовно яких вони подані (надсилає необхідні запити тощо), заслуховує пояснення таких осіб, свідків, представників державних органів та в місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації) приймає рішення про надання (відмову в наданні) статусу учасника бойових дій, про що інформує комісії.

У разі відмови в наданні особі статусу учасника бойових дій питання про надання такого статусу може повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням керівника відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади чи іншого державного органу, зазначеного в пункті 3 цього Порядку.

 

 

 

 

 

 

3. КРИТЕРІЇ діяльності надавачів соціальних послуг

 

(затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №185, чинність з 11.03.2020 року).

 

Основні положення:

Передбачено певний перелік загальних критеріїв (наявність установчих та інших документів; надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг; відповідний фаховий рівень працівників надавача соціальних послуг; відсутність фінансової заборгованості; наявність у працівників надавача соціальних послуг особистих медичних книжок та своєчасність проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів; наявність у надавача соціальних послуг приміщень, які відповідають відповідним нормам; інформування населення про наявні соціальні послуги та електронні сервіси; наявність публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг)

та спеціальних критеріїв (наявність власного чи орендованого жилого приміщення, яке відповідає відповідним нормам; наявність матеріально-технічної бази; можливість забезпечення харчуванням отримувачів соціальних послуг - для надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги з догляду, притулку та інші послуги, якими передбачено таке харчування; наявність автотранспортних засобів- для надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги екстрено (кризово) і транспортні послуги; наявність договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії для провадження господарської діяльності з медичної практики) для надавачів соціальних послуг

 

 

 

 

 

 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції»

 

(Закон України від 04.03.2020 року №524-ІХ, чинність з 20.03.2020 року).

 

Основні зміни:

 

статтю 32 Кодексу законів про працю України доповнено частиною шостою такого змісту:

"Працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншою особою, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу. Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції";

 

 частину першу статті 41 Кодексу законів про працю України (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов) доповнено пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений Законом України "Про запобігання корупції".

 

 

 Статтю 53 Кодексу адміністративного судочинства України доповнено частиною шостою такого змісту:

"6. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами (заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача".

 

в багатьох нормативно-правових актах зроблено посилання на поняття "близькі особи"  у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";  

 

 

 

 

 

 

5. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

(Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.03.2020 року №495, чинність з 13.03.2020 року).

 

Основні зміни: доповнено нормою такого змісту:

 

«Виконавча дирекція Фонду має право скасувати результати відкритих торгів (аукціонів), якщо буде встановлено факт порушення умов і'х проведення, у тому числі щодо внесення гарантійного внеску.».

 

 

 

 

 

 

6. Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем

 

(Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.03.2020 року №580, чинність з 07.03.2020 року).

 

Основні зміни:

 

«З 01 січня 2021 року річна замовлена потужність об’єкта (об’єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, але не може бути меншою за:

39 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 куб.м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.».

 

 

 

 

 

 

7. Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку

 

(Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 13.03.2020 року №39-20, чинність з 18.03.2020 року)

 

Основні зміни:

 

доповнено новим пунктом такого змісту:

«8. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

 

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

обов'язкового перебування в приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

 

Правилами внутрішнього службового розпорядку в державному органі можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу залежно від особливостей реалізації функцій і завдань цього державного органу.

 

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.».

 

 

 

 

 

8. Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 року №218, чинність з 18.03.2020 року).

 

ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію;


утворено Державну сервісну службу містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій;


затверджено Положення про Державну сервісну службу містобудування України.


затверджено ПОЛОЖЕННЯ про Державну інспекцію містобудування України;


 викладено в новій редакції ПОЛОЖЕННЯ про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

 

 

 

 

 

 

9. Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 року №219, чинність з 18.03.2020 року).

 

Затверджено ПОЛОЖЕННЯ про Державну інспекцію містобудування України,

Викладено в новій редакції ПОЛОЖЕННЯ про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

 

 

 

 

 

 

10. ПОЛОЖЕННЯ про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання

 

(наказ Міністерства юстиції України від 13.03.2020 року №932/5, чинність з 27.03.2020 року)

 

     Це Положення встановлює завдання, функції, права, обов'язки і порядок діяльності міжрегіональних та центральної комісій з питань визначення засудженим до позбавлення волі виду установи виконання покарань, місця відбування покарання особам, засудженим до позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі, арешту та обмеження волі, їх направлення і переведення для відбування покарання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ПРИЙНЯТІ В ЗВ'ЯЗКУ З КОРОНАВІРУСОМ:

 

 

1. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 з наступними змінами та доповненнями).

 

Вказаною постановою установлено карантин з введенням тимчасових заборон та обмежень з 12.03.2020 року по 24.04.2020 року.

 

 

 

 

 

 

2. Деякі питання застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року №245, чинність з 02.04.2020 року).

 

Установлено, що:

заклади охорони здоров’я мають право здійснювати: обов’язкове медичне обстеження осіб, які мали контакт із хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом   SARS-Cov-2 (далі ― COVID-19), або мають симптоми COVID-19, якщо такі особи відмовляються від медичного обстеження в добровільному порядку; обов’язкову госпіталізацію, призначати карантин (самоізоляцію) хворим на COVID-19 або тим, хто має симптоми COVID-19, якщо такі особи відмовляються від госпіталізації або карантину (самоізоляції) в добровільному порядку; обов’язкову госпіталізацію дітей осіб, визнаних в установленому порядку недієздатними, що проживають спільно із законними представниками, яких було госпіталізовано у зв’язку з захворюванням на COVID-19, у разі неможливості їх тимчасового влаштування в сім’ї родичів, знайомих; направлення осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, на обов’язкове медичне обстеження та/або госпіталізацію, а також карантин (самоізоляцію);


Національна поліція за письмовим клопотанням закладів охорони здоров’я здійснює супроводження  транспортних засобів у випадках, передбачених законом, а також супроводження аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки під час доставлення осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, для обов’язкового обстеження та госпіталізації.

Національна поліція та Національна гвардія забезпечують охорону публічної (громадської) безпеки та порядку на прилеглій території до об’єктів, на яких здійснюються заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації та перебування осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, на обов’язковому карантині.

 

 

 

 

 

 

3. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету

 

(Закон України від 17.03.2020 року №532-ІХ, чинність з 01.04.2020 року).

 

 

 

 

 

 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

(Закон України від 17.03.2020 року №530-ІХ, чинність з 02.04.2020 року),

 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

 

(Закон України від 17.03.2020 року №533-ІХ, чинність з 02.04.2020 року)

 

 

Основні зміни:

 

щодо відповідальності за порушення обмежень та заборон при карантині:

 

у Кодексі України про адміністративні правопорушення  доповнено статтею 44-3 такого змісту:

"Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

Статтю 325 Кримінального кодексу України викладено в такій редакції, :

Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням

1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -

карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

 

 

 

щодо встановлених додаткових прав та пільг при карантині:

 

у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті (не більше 15 календарних днів на рік;

 

тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

 

 

тимчасово (протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону), для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19):

 

звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;

митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється першочергово;

на товари, зазначені в абзаці другому цього пункту, допускається подання попередньої або тимчасової декларації за правилами, встановленими цим Кодексом;

плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, не справляється.

 

 

встановлено, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього Закону подаються за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році суб’єкти декларування подають до 1 червня.

Суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статті 45 цього Закону, або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані відповідно до статті 52 цього Закону у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період".

 

"введення комендантської години" визнано додатковою форс-мажорною обставиною

 

внесено зміни до " Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення процедур закупівлі  товарів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

 

 

установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):

 

1) роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку;

 

2) власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом може змінюватися режим роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів;

 

3) з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення;

 

4) забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

 

 

на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:

 

1) прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання;

 

2) зупинення публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеної особи за відсутності проходження фізичної ідентифікації;

 

3) здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;

 

4) нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

 

5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;

 

6) примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;

 

7) примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.

 

 

установлено, що до іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України та/або про обмін посвідки на тимчасове/постійне проживання у зв’язку із введенням карантину, не застосовується адміністративна відповідальність за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, якщо такі порушення настали в період чи внаслідок встановлення карантину. Оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у період дії карантину здійснюється за місцем звернення особи.

 

 

 

за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

 

порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

 

відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

 

порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних підставах;

 

порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

 

 

 

протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

 

 

установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Податкового Кодексу.

 

документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

 

 

на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 Податкового Кодексу;

 

 

установлено, що річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена статтею 179 Податкового Кодексу, подається до 1 липня 2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку. При цьому вимоги підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 у 2020 році не застосовуються.

 

 

фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік. При цьому абзац перший пункту 179.7 статті 179 у 2020 році не застосовується.

 

 

не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового Кодексу подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці. Фізичним особам - платникам плати за землю перерахунок здійснюється контролюючим органом.

 

 

об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 Податкового Кодексу в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року. При цьому платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (крім фізичних осіб), що відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 цього Кодексу подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці. Фізичним особам - платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перерахунок здійснюється контролюючим органом".

 

 

тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються. Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.

 

 

 

тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року, не застосовується.

 

 

протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

 

 

установлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 2020 року. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року".

 

для осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 13 частини першої статті 11 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", які не сплачували страхові внески за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року на підставі пункту 9-10 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", такі періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів".

 

 

у разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, але не виключноплатежів). Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 Закону "Про споживче кредитування».

 

 

передбачено право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій;

 

 

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством";

 

 

Кабінету Міністрів України:

1) в межах своїх повноважень доручено забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари;

2) протягом тижня з дня набрання чинності цим Законом слід встановити:

додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів;

доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення;

перелік відповідних місць розміщення іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця, додатковий захист або які перебувають у процедурі отримання цих статусів, а також іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України і відносно яких винесено рішення суду про їх поміщення до пунктів тимчасового перебування іноземців, у разі якщо такі пункти знаходяться в межах території, на якій введено карантин;

3) у дводенний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів та подання на розгляд Верховної Ради України законопроектів, необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із встановленням карантину, у тому числі щодо:

недопущення припинення надання житлових субсидій на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

призначення житлової субсидії на наступний період для всіх без виключення домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді, без їх звернення;

розширення кола отримувачів житлових субсидій у зв’язку із встановленням карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

реєстрації безробітного з першого дня після подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного, та призначення допомоги по безробіттю з першого дня після реєстрації безробітного;

призупинення обов’язку виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене іпотекою, та недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);

 

 

 

 

Рада адвокатів Тернопільської області

 

Інші публікації автора

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування